Scoileanna & Seirbhísí Óige

Oibrímid le foirne ceannaireachta, oibrithe óige, múinteoirí agus oibrithe deonacha, trí Bhéarla agus trí Ghaeilge, chun deiseanna a chruthú le chéile do leanaí agus do dhaoine óga i scoileanna agus i seirbhísí óige.

Creidimid nach bhfuil an teicneolaíocht níos lú ná muid i dtaobh cothromaíochta agus teacht ar deiseanna, ach, nuair atá sé úsáidte le cur le timpeallachtaí foghlama, barr cumais a bhaint amach, agus dul i ngleic le fadhbanna sóisialta, go bhfuil sé níos daonna. 

Kinia Cruthaigh

Cuirimid sainchomhairle agus treoir ar fáil d'oibrithe óige, do mhúinteoirí agus d'oibrithe deonacha:

Déan Forbairt ar do Straitéis Dhigiteach

browser icon
Cruthaigh fís agus plean praiticiúil saincheaptha chun freastal ar do scoil nó seirbhís óige. Oibrímid go dlúth leat, éistimid leis na riachtanais atá agat agus tugaimid cúnamh le hionchur a fháil ón scoil nó ionad óige uilig le cinntiú go mbeidh do straitéis dhigiteach shuíomh óige chun a chinntiú go mbeidh do straitéis dhigiteach réidh don saol atá romhainn. 

Ardáin Oideachais Dhigiteacha

notebook icon
Oiliúint agus forbairt ghairmiúil leanúnach ar bhunú agus ar chur i bhfeidhm an ardáin dhigitigh cheart duit. Is páirtnéir Google for Education muid, agus is oideachasóirí  creidiúnaithe Google agus Microsoft iad ár bhfoireann.

Anailís ar Riachtanais & Tuarascálacha

file pdf icon
Measúnú a dhéanamh ar na bearnaí i scileanna digiteacha agus i soláthar foghlama bunaithe ar theicneolaíocht do dhaoine óga i do phobal agus moltaí a dhéanamh maidir leis na réimsí tosaíochta nach mór aghaidh a thabhairt orthu.

Taighde

layers icon
Ag cur le taighde agus dea-chleachtas déanaimid gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí atá ar aon intinn linn chun ár gcuid oibre a mheas agus chun treoirlínte agus uirlisí dea-chleachtais a fhorbairt. Táimid tar éis oibriú i gcomhpháirtíocht le roinnt tionscadal de chuid Erasmus+ na hEorpa i bhforbairt na hóige sa teicneolaíocht dhigiteach.

Deiseanna Kinia

Tugaimid muinín duit a bheith cruthaitheach leis an teicneolaíocht chun scileanna, mianta agus deiseanna a leathnú do dhaoine óga. Cuirimid acmhainní ar fáil d'ionaid oideachais chun tionscadail tarraingteacha agus inbhuanaithe a spreagadh.

Traenáil

STEAM

calendar check icon
Foghlaim conas gníomhaíochtaí STEAM a dhearadh in aon suíomh forbartha óige. Cruthuithe ealaíonta a éascú le daoine óga a úsáideann bunscileanna ar nós Ciorcadóireacht, Sádráil agus Braiteoirí!

Na Meáin Dhigiteacha Chruthaitheacha

luch smc 1 deilbhín
Eispéiris chruthaitheacha ar ardchaighdeáin a éascú sna meáin agus i dtáirgeadh físeán fón cliste. Déan struchtúir agus stíleanna éasgsúla a fhiosrú, foghlaim conas is fearr tacú leis an bpróiseas léiriúcháin agus faoi na scileanna teicniúla is gá a úsáid chun bogearraí cruthaitheacha do na meáin a úsáid.

Ríomheolaíocht

laptop icon
Foghlaim conas úsáid a bhaint as an ríomheolaíocht chun daoine óga a mhealladh le tionscadail spraíúla, chruthaitheacha agus nuálacha.

Teicneolaíochtaí atá ag Teacht Chun Cinn

smt1 fingerprint icon
Ardchúrsaí saincheaptha ar phriontáil 3D, Réaltacht Bhreisithe (AR), Réaltacht Fhíorúil (VR) agus Róbataic.

Tacaíocht Scileanna

Tacaímid leat idirghabhálacha spriocdhírithe a chur ar fáil trí thacaíocht ó oibrithe deonacha.

Litearthacht

Uimhearthacht

Uimhearthacht

Tacaíocht mata leis an ardán Mathswhizz nó tacaíocht mata 1:1 go pearsanta nó ar líne le hoibrithe deonacha

Scileanna Digiteacha

Tacaíocht phearsanta nó ar líne i scileanna digiteacha do thionscadail speisialta don seomra ranga nó do ghrúpaí. 

Trealamh

Soláthraímid trealamh agus cuirimid comhairle ar fáil maidir leis an bpacáiste ceart a roghnú duitse, agus tá pacáistí tacaíochta ar fáil againn ar chrua-earraí áirithe.

  • Ríomhairí glúine
  • Chromebooks agus Ceadúnú Chrome
  • Comhpháirtí de chuid Skriware agus Skribots
  • Pacáistí STEAM
  • Pacáistí don Chruthaitheacht Dhigiteach
  • Pacáistí Ríomheolaíochta

Comhphobal Kinia

Is comhphobal ag obair i gcomhar lena chéile muid.  Tá comhoibriú ina chroílár dár gcuid oibre, agus tá líonra proifisiúnta cruthaithe againn don bhfoghlaim leanúnach. Aithnímid tallann agus déanaimid éachtaí a cheiliúradh.

Kinia Network

Spás dár n-oideachasóirí le teacht le chéile chun faisnéis a roinnt, chun a bheith spreagadh, agus chun a bheith ag fhoghlaim. Cláraigh lenár líonra chun rochtain a fháil ar réimse ábhar oideachais ó threoracha céim ar chéim go tacaíocht a fháil ónár bhfoireann a bhfuil an-chuid taithí acu.

Comhairle na nÓg

Le cinntiú go bhfuil guth dhaoine óga lárnach inár gcuid oibre, agus chun foghlaim uathu na scileanna a theastaíonn uathu forbairt a dhéanamh orthu agus chun foghlaim ón taithí atá acu.

Grúpaí Comhairleacha Oideachasóirí

Na daoine cearta a thabhairt le chéile chun athbhreithniú a dhéanamh ar an méid atá uait agus chun cur le forbairt gníomhaíochtaí agus clár nua.

 

Imeachtaí Kinia

Creative TechFest 2021

Is ceiliúradh bliantúil é Creative Tech Fest atá oscailte do dhaoine óga ó aois 8 go 18. Tá oibrí óige, ball foirne, oibrí deonacha nó múinteoir ar bith a ghlac páirt in oiliúint le Camara Ireland i dteideal tacú le daoine óga páirt a ghlacadh lena ngrúpa óige nó lena rang.

Tech Féile 2021

An ceiliúradh is mó do dhaoine óga ceiliúradh a dhéanamh ar a gcuid tionscadal teicneolaíochta cruthaitheach! Ag tosnú ar an 18 Eanáir, agus ag críochnú le searmanas gradaim fíorúil ar an 25 Márta, cuirfidh scoil nó club tionscadal amháin isteach mar ghrúpa i mbliana in áit tionscadail aonaracha ó na daltaí.

Ár dTionchar

Is léiriú iad na figiúirí thíos ar ár rath náisiúnta:

Leanaí &

Daoine Óga

190,000

Oideachasóirí
Páirteach

16,170

Scoileanna & Ionad Óige faoi Thacaíocht

4,050

Oibrithe Deonacha
Traenáilte

6,000

Ár bPáirtnéirí & Maoinitheoirí