Fúinn

Tugann Kinia Camara Ireland, TechSpace, agus cláir de chuid Suas Educational Development le chéile.

Creidimid gur réiteach é oideachas ar easpa comhionannais, agus go gcruthaíonn sé deiseanna do ghasúir agus daoine óga, agus creidimid gur trí bheith ag obair as lámha a chéile gur féidir linn an sprioc sin a bhaint amach.

Scéal traidisiúnta é míbhuntáiste oideachais, neamhionannas sóisialta a bhfuil deacracht bhreise anois ag baint leis. Le gairmeacha beatha nua, teicneolaíocht nua, agus bealaí nua le dul i mbun oibre, tá scoilt nua againn. Mura bhfuil dea-shampla agat ó do mhuintir nó comhphobal i dtaobh an réimse leathain post a réitíonn don saol amach rompu tú, conas atá tú in ann dul i ngleic leis na deiseanna seo?

Cruthaíonn Kinia deiseanna do dhaoine óga. Creidimid gur infheistíocht in athrú inbhuanaithe é oideachasóirí a chumhachtú chun oideachas a chur ar a gcuid daltaí agus iad a spreagadh, agus go gcruthaíonn an fhoghlaim fíordheiseanna agus atá in ann saol a athrú. Gan teacht air seo, fágfar leanaí agus daoine óga thíos leis.

Táimid lách, tiomanta agus is comhpháirtíocht muid.

Tá réimse taithí ag ár bhfoireann sa teagasc, in obair óige agus i bhforbairt, i dteicneolaíocht agus i gcruthaitheacht.

Marianne Checkley

Marianne Checkley

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Seamus Ó Fátharta

Seamus Ó Fátharta

Ceann na nOibríochtaí

Joan Doorey

Joan Doorey

Rialtóir Airgeadais

Gráinne Flanagan

Gráinne Flanagan

Ceannaire Margaíochta & Cumarsáide

Ciarán Kelly

Ciarán Kelly

Head of Impact & Development

Heather Barry

Heather Barry

Bainisteoir Oibrithe Deonacha & Comhpháirtíochtaí

Eva Ní Choirbín

Eva Ní Choirbín

Bainisteoir Clár / Programme Manager

Ben Dardis

Ben Dardis

Díolacháin & Forbairt Gnó

Emmanuel Chinedu

Emmanuel Chinedu

Teicneolaí Foghlama

Paul Amond

Paul Amond

Ceannasaí Forbartha Clár

Aisling Ní Shé

Aisling Ní Shé

Oifigeach Oideachais / Education Officer

Niamh McNamara

Niamh McNamara

Comhordaitheoir Chláir

Róisín Ní Chiaráin

Róisín Ní Chiaráin

Oifigeach Oideachais / Education Officer

Aoibhinn McGinley

Aoibhinn McGinley

Digitial Support Officer / Oifigeach Tacaíochta Digiteacha

Chelsea Begg

Chelsea Begg

Comhordaitheoir Cairde Léitheoireachta

Edward Platt

Edward Platt

Education Officer / Oifigeach Oideachais

Edel Kavanagh

Edel Kavanagh

Oifigeach Tacaíochta Réigiúnach

Leigha Dugdale

Leigha Dugdale

Oifigeach Oideachais

Seán McKinley

Seán McKinley

Oifigeach Tacaíochta Réigiúnach

Kerri Nic an tSaoir

Kerri Nic an tSaoir

Comhordaitheoir Oiliúna / Training Co-Ordinator

Táimid Croíúil

An duine atá i gcroílár na heagraíochta.

Táimid Díograiseach

Is féidir linn constaic ar bith a shárú leis an meon dearfach oibre is dual dúinn.

Táimid Spreagúil

Cothaímid an fhiosracht. 

Táimid Cruthaitheach

Cothaímid an tsamhlaíocht agus an chruthaitheacht i ngach a ndéanaimid.

Cas lenár mBord

Philip Sharpe

Tá Philip Sharpe gníomhach sna tionscail Bogearraí agus Teileachumarsáide le breis agus 30 bliain. Tar éis dó a ghairm bheatha a fhorbairt le hEricsson le linn na 1990í, bhunaigh Philip agus bhí sé ina POF ar CAPE Technologies, ceannródaí agus ceannaire domhanda in Revenue Assurance Solutions, a fuair Sonae Group i 2007.

Faoi láthair, tá Philip ina POF ar Sonalake, fiontar comhpháirtíochta bogearraí le 180 fostaí. Tá sé ina chathaoirleach freisin ar Druid Software agus ar an bhfiontar sóisialta Kinia. Roimhe sin, bhí sé ina stiúrthóir arna cheapadh ag Fiontraíocht Éireann ar an NDRC (luathaire gnólacht nuathionscanta teicneolaíochta faoi úinéireacht an Rialtais), agus ar roinnt cuideachtaí teicneolaíochta eile.

Tá Céim Bhaitsiléara ag Philip san Fhisic Fheidhmeach agus dioplómaí sa Mhargaíocht agus sa Chóitseáil Fheidhmeach.

Kieran Walsh

Tá níos mó ná 30 bliain de thaithí bhoird feidhmiúcháin agus neamhfheidhmiúcháin ag Kieran Walsh. Go déanach sa bhliain 2018, bhí Kieran i dtimpiste agus tá sé paraipléigeach ina dhiaidh. Faoi láthair tá sé ina Stiúrthóir Neamhspleách ar bhoird rialaithe agus neamhrialaithe. Tá sé ceadaithe do bhallraíocht Boird agus/nó do phoist údaraithe in Éirinn, sa Ghearmáin, sa RA agus i Nua-Eabhrac FED. Tá tuiscint aige ar Rialachas Corparáideach, mar go raibh sé ina Chisteoir trí tharrtháil agus athstruchtúrú de €250bn. Tá taithí aige mar Chathaoirleach / ball de choistí lena n-áirítear EXCO, ALCO, Airgeadas & Iniúchadh agus Infheistíocht & Riosca. Bhunaigh agus dhíol sé cuideachta bogearraí a d'fhorbair uirlisí casta praghsála agus bainistíochta riosca, ag scríobh múnlaí go pearsanta i C++ agus VBA.

Is ball é Kieran d'Institiúid Chairte um Chuntasóirí Bainistíochta (CIMA). D’fhreastail sé ar Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus bronnadh Baitsiléir Tráchtála agus Máistreacht sa Staidéar Gnó air.

Suzanne Delaney

Thosaigh Suzanne le Camara Ireland mar Stiúrthóir Boird sa bhliain 2014, agus thacaigh sí linn tríd an athrú go Kinia inniu. Tá róil cheannaireachta sinsearacha ag Suzanne le 25 bliain, thar raon tionscal lena n-áirítear Stiúrthóir Forbartha FoodCloud, Comhairleoir CSR do Ghnó sa Phobal agus Ceannaire Digiteach le haghaidh Ogilvy & Mather, ceann de na cuideachtaí cumarsáide is mó ar domhan.

Is éard atá i gceist le hobair Suzanne ná tacú le gnólachtaí a bheith níos inbhuanaithe trí ábhair imní shóisialta agus chomhshaoil a chomhtháthú ina gcroístraitéis gnó agus tuairisciú ar thionchar. Tugann sí go leor eolais ar fhorbairt straitéiseach, gnóthaí corparáideacha agus dea-chleachtas i bhforbairt agus comhlíonadh san earnáil neamhbhrabúis.

Dr. Helen McBreen

Dr Helen McBreen is Partner at Atlantic Bridge a global deep tech investor and leads investments in early stage companies built from world class research generated at leading research institutions. Helen has successfully financed ventures in key sectors such as software, quantum, robotics and healthcare. Helen is a Kauffman Fellow, Chairperson of IPIC, the leading SFI Research Centre for photonics and former VP of Tech Tour Europe. Active in the early stage ecosystem Helen is a board director and observer to many companies and is a mentor and advisor to organisations including Knowledge Transfer Ireland, UCD VentureLaunch, NDRC and TechIreland and was a previously a member of the NDRC Investment Committee.

Helen also held the position of Sales Director at Celtrak Ltd. Helen has a 1st Class Hons. Engineering Degree from UCD and was awarded her PhD from The University of Edinburgh in the area of AI. Listed as one of the Top 100 Women in STEM in Ireland, Helen is an active supporter of the Irish technology ecosystem and is proud to be a Judge at the BT Young Scientist and Technologist Exhibition.

Mairéad Cullen

Is í Mairead an Stiúrthóir TF i Vodafone Ireland, agus tá sí ag obair sa tionscal teileachumarsáide le breis agus 30 bliain. Thosaigh sí le Vodafone sa bhliain 1997 ó Ericsson, agus bhí róil éagsúla aici in Éirinn, sa RA agus i bhfeidhmeanna teicneolaíochta Vodafone Group. Sular ceapadh ina Stiúrthóir TF í, bhí sí i gceannas ar chlár Trasfhoirmithe Gnó Vodafone Ireland lena n-áirítear athsholáthar na gcóras Billeála, CRM, Digiteach, Cúraim agus Miondíola. Bhí sí i gceannas freisin ar sheoladh Vodafone TV agus ar sheirbhísí coinbhéirseacha. Sular oibrigh sí laistigh de TF, bhí Mairead i gceannas ar fhoireann Vodafone Network Engineering in Éirinn agus, ina dhiaidh sin, i Vodafone UK.

Tá Mairead ar bhord SIRO, an comhfhiontar idir Vodafone Ireland agus an ESB, a sholáthraíonn FTTH ar fud na tíre ar bhonn mórdhíola. Tá BSc san Fhisic Fheidhmeach & sa Cheimic, MSc san Optaileictreonach agus MBA ag Mairéad.

David Moffitt

 avid began his career as a General Management Trainee with Smurfit Kappa where he ran packaging factories in Ireland and Spain along with a stint as the Personal Assistant to the Group CEO, Dr. Michael Smurfit.

From 1992 to 1996, he was the Irish Director for R.R. Donelley before establishing Tech Group Europe, a manufacturer of drug delivery devices which was later sold to West Pharmaceutical Services Inc. David was a member of IBEC’s National Executive Council from 2005 to 2009 and sat on the Investment Committee of Enterprise Ireland from 2008 to 2013. He was a key shareholder and CEO of Kayfoam Woolfson from 2009 to 2023. He is also Chairman of Folens Group whose major business interests included Folens Publishing, Hibernia College and Accountancy School.

Tá sé gníomhach san earnáil Neamhbhrabúis, agus tá sé ina Chathaoirleach ar Suas Educational Development, atá gníomhach i gcur chun cinn na saoránachta domhanda agus na hoibre deonaí idirnáisiúnta. Ina theannta sin tá sé ina Chomhalta Boird de Kinia, The Human Dignity Foundation agus Ideate Ireland, a reáchtálann comórtas Fiontraíochta Mac Léinn agus campa traenála d’fhiontraithe a bhfuil an-éileamh air.

Marie Power

Marie Power is currently Director of Talent, DEIB & Culture in CarTrawler and has worked in Talent Management and executive coaching for over 20 years. Prior to joining CarTrawler she held multiple Senior Leadership positions in Business Partnering Organisation Arvato, Glanbia and Vodafone. She also spent 10 years working in numerous consultancy organisations including the Farrell Grant Sparks, RSM and the Great Place to Work Institute. In her current role in CarTrawler she is responsible for overseeing the end-to-end talent strategy which includes leadership development, talent management, talent acquisition, diversity and inclusion, internal communication, engagement and change management. Marie is also an EMCC and Ashridge accredited coach and supervisor and has a passion for helping people unlock their hidden potential.

Marie holds a MA in Organisational Psychology, a BA in Psychology, a BA in Counselling & Psychotherapy and a HDip in Executive Coaching and Supervision from Ashridge Executive Education Hult. She holds membership with CIPD, EMCC (Senior Coaching Practitioner), the Irish Psychological Society & the Irish Association of Counselling & Psychotherapy. She is also on the Council of the Irish Management Institute.

Ronan O’Loughlin

Is cuntasóir cairte cáilithe é Ronan agus is iar-Stiúrthóir Oideachais agus Oiliúna é le Cuntasóirí Cairte Éireann le 20 bliain anuas. Roimhe sin, d’oibrigh sé i gcuntasaíocht ghairmiúil agus i réimsí gaolmhara oideachais in Éirinn agus thar lear.

Ár dTionchar

Is léiriú iad na figiúirí thíos ar ár rath náisiúnta:

Leanaí &

Daoine Óga

406,973

Oideachasóirí
Páirteach

24,524

Scoileanna & Ionad Óige faoi Thacaíocht

2,665

Oibrithe Deonacha
Traenáilte

1,288

Freagracht

Tá an t-eolas tábhachtach uilig fúinn ag bun an leathanaigh, lena n-áirítear rialachas, tuarascálacha & foilseacháin, cóid & polasaithe, an seasamh a thógaimid, agus conas a bhailímid airgead. Tá an trédhearcacht ina chroílár de chleachtas oibre Kinia. Nuair a thacaíonn tú le Kinia, tá tú ag tacú le leanaí, daoine óga, agus pobail in Éirinn.

Ár bPáirtnéirí & Maoinitheoirí