Ní Saol go Foghlaim

Eagraíocht neamhbhrabúis, carthanas, agus fiontar sóisialta dírithe ar an oideachas muid, agus teastaíonn uainn cinntiú go mbeidh deiseanna ar fhorbairt scileanna agus deiseanna foghlama curtha ar fáil do do leanaí agus daoine óga ionas go mbeidh rath orthu amach anseo. 

Is mian linn go mbeidh tacaíocht d'éagsúlacht agus ionchuimsiú ina bhunchloch don saol ionas go mbeidh gach duine óg in ann a gcuid mianta a bhaint amach. 

Rochtain

Tá rochtain i bhfad níos fearr ar chúrsaí ardoideachais i STEM agus sa leigheas acu siúd ó na teaghlaigh is saibhre.

Rath Acadúil

Bíonn rath acadúil i bhfad níos fearr acu siúd le cúlraí níos saibhre

An Deighilt Uirbeach Tuaithe

Tá deighilt uirbeach tuaithe ó thaobh deiseanna d'fhiontraíocht STEM, nuálaíocht agus tionscal.

Bearna Inscne

Tá bearna idir na hinscní i ngairmeacha STEM.

Deighilt Shocheacnamaíoch

Tá ar a laghad 25% de dhaonra na hÉireann coinnithe ó shochaí atá ag éirí níos digití de réir a chéile mar gheall ar chúiseanna socheacnamaíocha.

Deiseanna Google for Education 

Bí i d'Oideachasóir Deimhnithe Kinia

Foghlaim tuilleadh faoi Threalamh Digiteach & Teic

Déan obair dheonach mar Chara Léitheoireachta

Ár dTionchar

Is léiriú iad na figiúirí thíos ar ár rath náisiúnta:

Leanaí &

Daoine Óga

190,000

Oideachasóirí
Páirteach

16,170

Scoileanna & Ionad Óige faoi Thacaíocht

4,050

Oibrithe Deonacha
Traenáilte

6,000

Freagracht

Tá an t-eolas tábhachtach uilig fúinn ag bun an leathanaigh, lena n-áirítear rialachas, tuarascálacha & foilseacháin, cóid & polasaithe, an seasamh a thógaimid, agus conas a bhailímid airgead. Tá an trédhearcacht ina chroílár de chleachtas oibre Kinia. Nuair a thacaíonn tú le Kinia, tá tú ag tacú le leanaí, daoine óga, agus pobail in Éirinn.

Ár bPáirtnéirí & Maoinitheoirí