Seachtain na Teicneolaíochta Cruthaithí 2022 / 2023

 

Beidh ár gcéad imeacht náisiúnta eile ar siúl le linn Sheachtain Teicneolaíochta Cruthaithí, ceiliúradh náisiúnta arna sheoladh ag Kinia, a bheidh ar siúl ón 20 Márta 2023 go dtí an 26 Márta 2023.

Beidh sé seo ar an gcéad cheiliúradh náisiúnta aitheanta ar an Teicneolaíocht Chruthaitheach anseo in Éirinn. Le linn na seachtaine seo, taispeánfaimid saothar daoine óga a ghlac páirt i gCláir Kinia mar chuid den Creative Tech Fest agus TechFéile.

De bhun a fheabhas a éiríonn linn le Creative Tech Fest ón bhliain 2013 agus ar TechFéile ón bhliain 2018, tá muid ar bís imeacht na bliana seo chugainn a athstruchtúrú.

Is ócáidí bliantúla taispeántais náisiúnta iad TechFéile agus Creative Tech Fest do dhaoine óga. 

Tugann siad deis do dhaoine óga a gcuid scileanna agus a mianta a leathnú, agus tugann siad aitheantas dóibh as a gcumas cruthaitheachta sna Meáin Dhigiteacha, san Eolaíocht, sa Teicneolaíocht, san Innealtóireacht, sna hEalaíona agus sa Mhatamaitic. Anuas ar dheiseanna nua a chruthú, cothaítear dearcthaí nua dóibhsean atá rannpháirteach i gClár TechSpace chun a gcuid scileanna a fhorbairt tuilleadh, agus chun iniúchadh a dhéanamh ar ghnéithe nua den chruthaitheacht chun a gcuid scileanna i STEAM agus sna Meáin Dhigiteacha a fheabhsú. 

I mbliana beidh Creative Tech Fest & TechFéile comhdhéanta de Chlár Imeachtaí tarraingteacha ó Dheireadh Fómhair 2022 go Márta 2023, lena n-áirítear ár gComórtas Kinia Róbait, deiseanna Forbartha Ceoil, agus ceolchoirm & craoladh beo.

Cur Chuige Kinia

Tá cur chuige Kinia bunaithe go láidir ar an tuairim go dtarlaíonn an fhoghlaim i ngach áit – i dtimpeallachtaí foghlama foirmiúla agus neamhfhoirmiúla. Tá raon feidhme náisiúnta, dátheangach againn ar fud na hÉireann (Béarla agus Gaeilge) agus, le tacaíocht ár gcomhpháirtithe, (lena n-áirítear Google, ESB, an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Éire Ildánach agus Fondúireacht Eolaíochta Éire), chuireamar oiliúint, tacaíocht agus forbairt ghairmiúil ar fáil do bhreis is 20,000 múinteoir agus oibrí óige le trí bliana anuas. Tugann ár n-éiteas neamhbhrabúis tosaíocht d’oideachasóirí atá ag obair i scoileanna DEIS, an Clár Críochnaithe Scoile, ceantair thuaithe agus Ghaeltachta, agus seirbhísí TUSLA chun teacht ar dhaoine óga imeallaithe agus faoi mhíbhuntáiste.

Cad ba cheart dom a bheith ag súil leis má chláraím le haghaidh TechFéile nó Creative TechFest?

Nuair atá tú cláraithe le haghaidh ceann dár n-imeachtaí cinntigh go gcoinníonn tú súil amach le haghaidh 3 phacáiste a sheolfaidh muid chugat.

Seachadfar an chéad threalamh i mí Dheireadh Fómhair agus áireofar ann an Kinia Energy Kit atá deartha chun tú a chur in aithne do choincheapa teicneolaíochta in-athnuaite agus dearadh fréamhshamhlacha. Cuirfear pleananna ceachta, eolas cúlra agus smaointe maidir le hiarratas cruthaitheach san áireamh.

 

Cuirfidh ​2​​3​an dara pacáiste chugat i mí na Nollag​ tús le séasúr na Nollag le roinnt foghlaim chruthaitheach STEAM - an Pacáiste Chiorcad Pháipéir Kinia. Ciorcaid shimplí nó chasta a dhearadh chun cárta Nollag a lasadh nó dúshlán a thabhairt do dhaltaí geansaí Nollag le ciorcad a dhearadh go hinbhuanaithe.      

Is é an trealamh deiridh a thabharfar chugat ná Comórtas Kinia Robot, lena n-áireofar róbait X. Tugaimid dúshlán duit na róbait seo a thógáil agus do thuras a dhoiciméadú sula nglacfaidh tú páirt inár gComórtas Beo Kinia Robot a bheidh ar siúl ag Tech Féile agus Creative Tech Fest le linn Sheachtain na Teicneolaíochta Cruthaithí.

Comhraic Róbat Kinia

I mbliana, gheobhaidh tú Trealaimh Róbat, agus beidh dúshláin le sárú agat agus tú ag tógáil agus ag ullmhú le haghaidh Kinia Comhraic Róbat náisiúnta 2023. Rachaidh do róbait in iomaíocht i roinnt céimeanna ar leith, agus scaoilfear na sonraí go léir faoi na céimeanna inár dTrealamh Róbat a gheobhaidh tú i mí Eanáir 2023.

Tá sé de chúram ort an róbat a thógáil le daoine óga agus é a ullmhú do na céimeanna éagsúla den chomórtas. Beidh ar do ghrúpa nó ar do rang láidreachtaí agus laigí gach róbat a mheas. Déanfaidh sé seo measúnú ar a gcumas pleanála éifeachtaí agus a bheith chomh hullmhaithe agus is féidir leo.

Ná bíodh imní ort. I mí Eanáir gheobhaidh tú trealamh, rialacha an chomórtais Comhraic Róbat Kinia, na critéir agus an scéim mharcála.

Cé dó a bhfuil an ócáid dírithe?

Tá ár n-imeachtaí Creative Tech Fest agus TechFéile curtha le chéile do mhúinteoirí, d'oibrithe óige, agus do dhaoine óga idir 12-18 mbliana d'aois, atá mar chuid de líonra Kinia.

Oifigeach Tacaíochta Tiomnaithe

Mar chuid d'imeacht na bliana seo cuirfear i dteagmháil thú le hoifigeach tacaíochta tiomnaithe chun tacaíocht a thabhairt duit ar an turas.

Scéalta Turas Kinia

Mar is gnáth, baineann muid taitneamh as an turas a dhéanann grúpaí ar fud na tíre a leanúint agus roghnaíonn muid cúpla grúpa chun cuntas a thabhairt ar a dturais chuig Creative Tech Fest & TechFéile 2023. Má tá tionscadal uathúil agat ar mhaith leat go leanfaidh muid leis déan cinnte an t-oifigeach tacaíochta tiomnaithe a chur ar an eolas faoi ionas go mbeidh sé/sí in ann ár bhfoireann léiriúcháin a chur ar an eolas faoi.

Searmanas Bronnta Kinia

Tá muid ag tabhairt cuireadh duit do thionscadal teicneolaíochta cruthaithí a fhorbairt agus a chur isteach i réimse STEAM, na Meán Digiteach nó na Ríomheolaíochta mar chuid d'imeacht na bliana seo a bheidh le cur isteach faoin 30 Feabhra 2023.

Féach ar an Sruthú Beo ó TechFéile 2022, agus féach ar na catagóirí imeachtaí na bliana seo thíos.

2022 / 2023 Catagóirí Gradaim:

Catagóir 1: Gradaim sa Chruthaitheacht Dhigiteach:

1A. Léiriú Físe – Físeán Soghluaiste, Físeán Ceoil, Clár Faisnéise, Ficsean (Cruthaigh do scéal físiúil féin)!

1B. Léiriú Fuaime – Podchraoladh, ceol, caint, clár faisnéise raidió. Bímis ag éisteacht!

1C. Grianghrafadóireacht/Dearadh – Photoshop, Canva, do cheamara teileafóin, DSLR – cuir tú féin in iúl!

Catagóir 2: Gradaim STEAM:

2A. STEAM - Leictreonaic, Re -Design a STEAM Kit Build, ceardaíocht rud éigin nua

2B. Ríomheolaíocht – micro:bit, Makey Makey, Scratch nó códú, cluichíocht ...

2C. Teicneolaíochtaí atá ag Teacht Chun Cinn- AR, VR, Priontáil 3D agus níos mó. Cibé rud eile atá ag teacht chun cinn!

Catagóir 3: Gradaim Dhaoine Kinia

3A. Eagraíocht na Bliana – Déanann an gradam speisialta seo ceiliúradh ar réimse na gcomhoibrithe cruthaitheacha i measc ár gClubanna agus ár nGrúpaí Deonacha. Tá a fhios agat cé sibh féin! Cuireann oibrithe deonacha ar fud an líonra a gcuid ama agus a gcuid fuinnimh isteach i gcruthaitheacht agus i ndéantóireachttríd an gclár TechSpace. Tugann muid an t-aitheantas atá tuillte acu dóibh.

3B. Oideachasóir Kinia na Bliana –  Déanaimid glao oscailte i mbliana chun oideachasóirí agus oibrithe óige a ainmniú, daoine a oibríonn le daoine óga agus a spreagann iad le dul i mbun an dearaidh agus na cruthaitheachta ach an teicneolaíocht a úsáid ar bhealaí nuálacha. Má tá aithne agat ar oibrí óige, oibrí deonach, oibrí sóisialta, nó oideachasóir ba chóir a ainmhiú, seo do sheans!

3C. TechSpacer na Bliana – Déanaimid glao oscailte i mbliana do bhaill foirne agus d'oibrithe deonacha i suíomhanna óige iarratas a chur isteach ar son duine óg laistigh dá ghrúpa ar a bhféadfaí an Gradam Cruthaitheoir na Bliana 2021 a bhronnadh! Má tá tú ag obair le duine óg a spreag thú, déan cinnte go gcoinníonn tú súil ar an gcatagóir gradaim seo!

Bannaí Óige Kinia

An bhfuil aithne agat ar dhaoine óga ar bhreá leo a bheith ag seinm ceoil nó a bhfuil mar chuid de bhanna ceoil?
Ar mhian leo deis a fháil físeán ceoil a thaifeadadh?

Beimid ag tabhairt deis do 5 cheoltóir nó banna ceoil óige físeán ceoil a thaifeadadh a bheidh mar chuid den cheolchoirm ag ár n-imeachtaí agus a fhoilseofar freisin ar ár n-ardáin Spotify agus YouTube. Más mian leat duine nó banna a ainmniú le bheith sa chomórtas, cinntigh go gcuirfidh tú in iúl é don oifigeach tacaíochta tiomanta.

Cuir borradh faoi do sheans buachan agus cuntas a choinneáil ar do thuras foghlama...

Ba mhaith linn ceiliúradh a dhéanamh i mbliana ar an gcaoi ar thacaigh Kinia leat féin agus le dhaoine óga dul i ngleic leis an teicneolaíocht. Iarraimid cur i láthair físe a chur isteach, i dteannta do thionscadail, ionas gur féidir linn féachaint ar do thuras mar aon leis an obair agus leis an gcruthaitheacht go léir a bhaineann leis na tionscadail agus an chaoi a ndeachaigh sé sin i bhfeidhm go dearfach ar rannpháirithe.

Ba chóir léargas ar an tionscadal a thaispeáint sa chur i láthair físe agus míniú a thabhairt ar an gcúis agus ar an gcaoi ar cruthaíodh é.

Ár dTionchar

Is léiriú iad na figiúirí thíos ar ár rath náisiúnta:

Leanaí &

Daoine Óga

190,000

Oideachasóirí
Páirteach

16,170

Scoileanna & Ionad Óige faoi Thacaíocht

4,050

Oibrithe Deonacha
Traenáilte

6,000

Gailearaí Tech Féile 2023

Gailearaí Creative Tech Fest 2023

Guth '23

Tá lúcháir orainn a chur in iúl go bhfuil an t-albam ‘Guth ’23 Kinia Youth Voices’ á sheoladh againn le linn Sheachtain Teicneolaíochta Cruthaithí i mbliana. Tugann an t-albam guthanna ó ar fud na tíre le chéile.

Éist leis ar spotify: https://zurl.co/pu2a

Ár bPáirtnéirí & Maoinitheoirí