Ár Stair

I lár 2020, chuaigh Camara Ireland agus Suas Ireland (rannán de Suas Educational Development) isteach i bpróiseas taiscéalaíoch chun fáil amach an bhféadfaí ár bhfíseanna a bhaint amach trí oibriú le chéile. Leag sé seo béim ar ár luachanna agus ár bhfís chomhlántach chun cur ar chumas daoine óga a lánacmhainneacht a bhaint amach tríd an oideachas.

Bhí Camara Ireland ina maoir ar TechSpace freisin, líonra náisiúnta teicneolaíochta cruthaithí d'oideachasóirí chun oiliúint agus uasoiliúint a dhéanamh, agus chun tacú lena chéile trí Chruthaitheacht Dhigiteach agus STEAM.

Tar éis athbhreithniú gnó a dhéanamh ar an dá eagraíocht agus ar na brandaí gaolmhara go léir, socraíodh sócmhainní Suas Ireland a aistriú chuig Camara Ireland agus TechSpace. Mar shiombail ar nascadh an trí bhranda láidre, socraíodh freisin dul isteach go próiseas athbhrandála.

Feabhra 2021 Nascadh Suas Ireland agus Camara Ireland.

Iúil 2021 Seoladh Kinia ag nascadh Camara Ireland, Suas Ireland agus TechSpace.

Maidir le Camara Education Ireland

Bunaíodh Camara Ireland in 2010 chun freagairt don ghá atá le cumas scoileanna agus suíomhanna oideachais óige teicneolaíocht a úsáid go héifeachtúil. Le linn bhlianta tosaigh Camara Ireland bhí tuarascálacha náisiúnta ag léiriú go raibh cur chuige ad-hoc maidir le húsáid na teicneolaíochta sa seomra ranga, le scoileanna faoi mhíbhuntáiste taobh thiar mar gheall ar easpa infheistíochta agus acmhainní. Ó shin i leith, dhírigh forbairt clár ar thionchar a leathnú trí leathnú ar chláir náisiúnta go scoileanna agus suíomhanna óige agus pobail.

Maidir le Suas Ireland

Cláir Éireannacha de chuid Suas Educational Development. Cuireann ár n-oibrithe deonacha meantóireacht litearthachta duine le duine ar fáil do leanaí i scoileanna faoi mhíbhuntáiste in Éirinn. Thosaigh scéal Suas i 2002 le fís ár mbunaitheora aghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste oideachasúil, agus le fuinneamh comhchoiteann grúpa diongbháilte lucht tacaíochta, oibrithe deonacha agus foirne.

Maidir le TechSpace

Tugann TechSpace, clár a bhí á bhainistiú ag Camara Education Ireland, cumhacht d'oideachasóirí i ngach spás foghlama a bheith cruthaitheach leis an teicneolaíocht chun scileanna, mianta agus deiseanna a leathnú do dhaoine óga. Dhátheangach, is é an príomhghréasán teicneolaíochta cruthaithí in Éirinn é d'oideachasóirí chun oiliúint agus uasoiliúint a dhéanamh, agus tacaíocht a thabhairt dá chéile trí Chruthaitheacht Dhigiteach agus STEAM.